หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 302 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 60 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 140 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2564 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 76 
การเปิดระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพเพื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิมเติมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 82 
สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 66 
การประกวดโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 ระดับประเทศ และการประกวด LIKE TLAK Awrad (เรื่องเล่าเร้าพลัง) [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 57 
ด่วนมาก การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปี ปีการศึกษา 2565 และปฏิทินการบันทึกแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 74 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่9/2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 133 
การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 82 
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567 ฯ [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 109 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 92 
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 80 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 146 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 95 
การบันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 120 
ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการรับการระบาดโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 100 
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 84 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะที่ 2 [ 3 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 84 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)  [ 3 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 161 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) [ 3 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 70 
การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดตาก สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 113 
ด่วนที่สุด ขอข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 116 
ซักซ้อมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 97 
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 [ 2 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 102 
ด่วนที่สุด เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั่งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) [ 2 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 144 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 17 [ 2 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 198 
ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กรณีกรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จ(reject)และถูกระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ [ 2 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 135 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 101 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประสานและรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 248 
ขอขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 75 
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน [ 2 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 80 
ด่วนที่สุด การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. [ 2 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 91 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการพัฒนาบุคลากรระดับท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 219 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
ด่วนที่สุด แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 69 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 89 
แจ้งเวียหนังสือราชการ จำนวน 6 ฉบับ [ 1 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 172 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 1 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 91 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 118 
ขอความร่วมือแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฯ [ 31 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 103 
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 140 
การจัดอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบ Online ในหัวข้อ การใช้งานฟังชันก์ชั่นใน TV อย่างมีประสิทธิภาพ [ 31 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 116 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 310
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 11,732,349 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10