หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคลากรและส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 31 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 187 
ด่วนที่สุด การรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 219 
ด่วนที่สุด การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์ [ 28 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 180 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 199 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพื้นที่ [ 28 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 448 
โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูและบคุลากรทางการศึกษา [ 28 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 142 
แจ้งมติคณะกรรมการพรักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2565 27 ต.ค. 65 [ 28 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 667 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเด็กพิการในระบบการศึกษา [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 197 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 229 
ขอส่งสื่อ เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา(IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 87 
แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือเ่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 139 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 210 
ประกาศผลรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 90 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 228 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิ [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 144 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 90 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 81 
ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 97 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชมชนสำหรับ อปท. พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 88 
แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยาน และวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 82 
แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 73 
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 105 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2565 26 ต.ค. 65 [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 506 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 99 
ประชาัมพันธอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 85 
แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 199 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสือการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 108 
ด่วนที่สุด เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 96 
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใจ ก.ท.จ.ตาก แทนตำแหน่งว่าง [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 86 
ผลการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ท.จ.ตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 190 
เร่งรัดการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติด กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย [ 25 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 119 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 123 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย(พ.ศ. 2566 -2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงมหาดไทย [ 25 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 155 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นงาน 9000 การบังคับใช้กฎหมาย [ 25 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 101 
ขอวามอนุเคระาห์ตอบแบบประเมินตนเองตามแนวทางศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค [ 25 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 242 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 296 
การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผุ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) [ 25 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัย [ 21 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 148 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 [ 21 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 141 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 131 
แผนตรวจการคลังการเงินการบัญชี อปท. 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 154 
ซักซ้อมแนวทางการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ [ 21 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 141 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเป็นธรรมระหว่างเพศ [ 21 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 122 
การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 21 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 96 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 310
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 11,732,087 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10