หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 63 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำท้องถิ่น (Wetlands) ที่อยู่ในขอบเขตแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 114 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้ายสุขภาพ (HLO) [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริการกลาง โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 137 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 163 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัย [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 101 
ด่วนที่สุด การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 102 
ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 82 
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 74 
ด่วนที่สุด เลื่อนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 76 
กำชับมาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 162 
ด่วนที่สุด การเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
ด่วนที่สุด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 88 
แจ้งสรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 526 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 57 
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog ไปสู่หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 61 
สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน(Traffy Fondue) [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
การดำเนินงานโครงการนวัตกรรมตำบลร่มเย็นองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 51 
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570  [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 205 
ด่วนที่สุด การจัดตั้งบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 117 
ด่วนที่สุด การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำิทิ้งจากอาคารบางประเภท [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 468 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 85 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 81 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 238 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการดำเนินการทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 452 
ด่วนที่สุด การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 88 
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๖๖ [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการเรียน)ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 139 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช.ปวส. [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 76 
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาเสพติด [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้รายจ่ายของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 124 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) งวดที่ 1 [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 164 
ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 3.3  [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
สำรวจตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างเกิน 60 วัน [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 309 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สอด [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 103 
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกชาติ [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2564 [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 80 
ขอรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 6 เพื่อ 17 โรงพยาบาล [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 69 
สรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 431 
เรื่องเร่งรัดดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 134 
ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 278 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 310
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 11,732,178 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10