หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 127 
แจ้งแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหับการจัดการศึกษาภาคบังคับไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 204 
เรื่อง ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สอด [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 68 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 180 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 115 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ให้ใช้งบประมาณประจำปีพ.ศ.2566ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566) [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 139 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใก้งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2566ไปพลางก่อน งบอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม2566) [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 138 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 320 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการกลุ่มสตรีและครอบครัวในพื้นที่ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพ [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 95 
การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 73 
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 124 
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 80 
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 127 
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 154 
เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 159 
เรื่อง โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด อำเภอสามเงา และอำเภอวังเจ้า [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
กำชับการบูรณการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่่นคงทางอาหาร [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 190 
กรมควบคุมโรคได้แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบ [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 68 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 95 
ด่วนมาก การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเปิดเป็นรายชวิชาเพิ่มเติมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 191 
เร่งรัดการติดตามความคืบหน้าการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 75 
การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 111 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงางส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2566  [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 784 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษฯ [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 126 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 187 
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 119 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 209 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Fire Department Standard [ 25 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 68 
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 67 
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 177 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนกลุ่มเก่าภาคเรียนที่ 1/2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 66 
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน [ 25 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 75 
ด่วนที่สุด ขอแจ้งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน [ 25 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 194 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 [ 25 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 103 
เรื่อง โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอด [ 25 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 80 
ด่วนที่สุด การแจ้งเพิ่ม - ลดข้อมูลนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 161 
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [ 24 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 81 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านระบบ Local MOOC [ 24 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 109 
แผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย [ 24 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 324 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) [ 24 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 288 
กำชับให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฎิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาฯ.pdf [ 24 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 142 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 310
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 15,390,564 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10