หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ซ้กซ้อมการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 113 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รอบ 10 [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 162 
ด่วนที่สุด นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 135 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 117 
ประกาศศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
การจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก ตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 87 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 93 
สำรวจโครงการก่อสร้างงบรายจ่ายลงทุนตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 139 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการสำรวจการดำเนินงานของ อปท. ในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 296 
ด่วนทีสุด ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 83 
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 66 
การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดตาก [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
ด่วนที่สุด การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 110 
ด่วนที่สุด ขับเคลื่อนการสร้างค่านิยมปลอดเหล้า บุหรี่ อบายมุขแก่สังคม [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 95 
ด่วนที่สุด มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 163 
ปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 127 
ด่วนมาก สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2566) [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 ของกรมควบคุมโรค [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด การติดตามการพัฒนาช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 55 
จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 160 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 83 
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 66 
ด่วนที่สุด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
ด่วนมาก สมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 60 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน QR Code  [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 112 
ด่วนที่สุด จัดทำคู่มือการเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตการศึกษา สำหรับครูผู้สอนในสถานศึกษา [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 106 
ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 98 
เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัดตาก ระบบออนไลน์ [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 129 
ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 94 
ขอความอนุเเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก อำเภออุ้มผาง และอำเภอท่าสองยาง [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่1 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
การปรับปรุงเมนูการใช้งานและประเภทสิ่งปลูกสร้างระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 103 
ด่วนที่สุด การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 178 
การจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 68 
หารือการดำเนินการตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 74 
ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนประจำปีงบประมาณ2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 81 
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซ็น [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 288 ง วันที่ 9 ธันวาคม 2565 [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 93 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพร ฯ [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 66 
ด่วนที่สุด การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่อยผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 109 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 310
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 13,074,641 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10