หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งผลการประเมินครู กรณีเยียวยา รอบเดือนต.ค.. 62 หลังอบรม 3 เดือน [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 81 
ด่วนที่สุด แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 (เพิ่มเติม) [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 126 
ด่วนมาก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่บำเหน็จ บำนาญ ) ไตรมาสที่ 2 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
ด่วนที่สุด แจ้งการส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 87 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่10 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
ขอความร่วมมือดำเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ฯ [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
ขอเชิญประชุม [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 128 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 80 
การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9)และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ) ประจำเดือนธันวาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 112 
โครงการประชุมแลกเปลียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 218 
แจ้งผลการประเมินครู กรณีเยียวยารอบเดือน เม.ย. 63 หลังอบรม 3 เดือน [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 124 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สอด และอำเภออุ้มผาง [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 83 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 234 
ด่วนมาก โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนรู้ [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 90 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการยริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 109 
ขอแจ้งกำหนดการขับเคลื่อนการใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 91 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 97 
แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจาการปฎิบัติหน้าที่ (ผลการปฎิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 83 
เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 167 
ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 110 
แนวทางการจัดกิจกรรมจักยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 91 
การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 94 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 356 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม LTAX ONLINE รุ่นที่ 21-23 [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก และอำเภอสามเงา [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 79 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สอด [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 77 
ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารและตอบข้อซักถามระบบสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 93 
ด่วนที่สุด กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 171 
การายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังภาครัฐและระเบียงที่เกี่ยวข้อง [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
การกำหนดที่อยู่ไปราณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 95 
ด่วนที่สุด คู่มือบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน [ 4 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 167 
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน TOYOTA Dream Car Art Contst 2023 ครั้งที่ 12 [ 4 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 156 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 18 [ 4 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 128 
แนวปฏิบัติการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากภาระงานสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 173 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ [ 3 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 94 
ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของบุคลากรเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ [ 29 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 184 
แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) [ 29 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 113 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 310
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 13,075,586 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10