หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.ด่านแม่ละเมา
สถานที่สำคัญในตำบลด่านแม่ละเมา
ศูนย์รวมจิตใจชาวด่านแม่ละเมา
การศึกษาในตำบลด่านแม่ละเมา
สาธารณสุขในตำบลด่านแม่ละเมา
1
2
3
4
5
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายสีคาร คำแยง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 


-กิจการสภา- [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 176 


-VDO วิดิทัศน์- [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 445 
 
 
 
 
 
       
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มิ.ย. 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
 
   
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 218 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2098  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การกำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 20 ก.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2113  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2099  [ 20 ก.ย. 2564 ]
   
 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 9/2564 เมื่่อวันที่ 22 กันยายน 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 9/2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 53 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
โครงการประกวดภาพถ่ายสำหรับเยาวชนของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก พ.ศ. 2564 - 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ฯ สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านสาธารณสุข งวดที่ 3 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคาระห์เตรียมข้อม้อมูลการบริหารจัดการทรัยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 70 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 114 
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 201 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 198 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 205 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 125 
การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและณาปนสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและณาปนสถาน [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 85 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 105 
   
 
ทต.แม่จะเรา ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 1 ช่องทาง บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ต้าน [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน นายกฯร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านทรัพย์เจริญ (บ้านฯ 17 ) หมู่ที่ 7 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางกา [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (สายถนน ๑๑๗๕ ถึงบ้านนา [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนวัดดอยโล้นถึงบ้านนางประไพร) [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนางแสงเทียน ถึ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (บริเวณบ้านสุริยา บุญม [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศผู้ชนะโครงการขยายอ่างเก็บน้ำ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภั [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท้องฟ้า หมู่ที่ ๒, บ้านฉลอม หมู [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนางบงกช ถึงห้ว [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณนางนงนุช ถึงห้วย [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกฝายแก้มลิง เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน เพื่ออุปโภคบริโภคและ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
   
 


อบต.ขะเนจื้อ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนพื้นทางหินคลุกทางเข้าหมู่บ้านห้วยปูลิงและภายในหมู่บ้าน หมู่ที [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.ขะเนจื้อ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนพื้นทางหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่าสายลวด จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเอี่ยมละออ จันต๊ะ - บ้านนายสมคิด พิม [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่าสายลวด จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 3 บ้านท่าอาจ ตำบลท่าสายลวด โดย [ 21 ก.ย. 2564 ]ทต.บ้านตาก จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ทต.วังเจ้า โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังสมฤทัย (ชุมชนหน้าตลาดหลังวัดเชียงทอง) [ 21 ก.ย. 2564 ]ทต.วังเจ้า โครงการปรับปรุงผิวทางโดยซ่อมแซมเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวังประสานมิตร (ชุมชนรวมพ [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.พระธาตุผาแดง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.พระธาตุผาแดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 แบบผิวดิน [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.พระธาตุผาแดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.วาเล่ย์ จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด ๑ ช่องทาง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ทำมุม [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.แม่ระมาด จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางการเกษตรบ้านสันป่าตึง ถึงบ้านจ [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.แม่ตื่น จ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม ตามโครงการซ่อมแซมถนนสาย บ้านแสมไทย ถึง บ้านโบเก่ [ 21 ก.ย. 2564 ]ทต.ทุ่งหลวง ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก หมู่ 6 ตำบลแม่จะเรา กว้าง4-5 เมตร ยาว 12,900 เมต [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.รวมไทยพัฒนา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อกั๊กสำหรับปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉ [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.เชียงทอง จ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่ตำบลเชียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.เชียงทอง จ้างจัดสร้างตลาดออนไลน์และส่งเสริมอาชีพพื้นถิ่นด้วยระบบแอปพลิเคชั่น โดยวิธีเฉพาะ [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.แม่กุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายโรงงานท็อปฟอร์มถึงสายทางเชื่อมบ [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.แม่กุ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว (อาคารเรียน [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.วังประจบ ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ รองรับ ๑๒๑-๓๐๐ ครัวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ [ 21 ก.ย. 2564 ]

 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องอัดอากาศพร้อมอุปกรณ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้อกรองรถตักหน้าขุดหลังเลขทะเบียน ตค 4351 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อน้ำมันเครื่อง 20 W50 จำนวน 2 ถัง,น้ำมันไฮโดรลิค NO32 จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพ [ 7 ก.ย. 2564 ]

 
   
 
โรงเรียนสอนขายของออนไลน์ 0819775530 เรียนหลักสูตรปฏิบัติตัวต่อตัว 2 วันเสาร์อาทิ (18 ก.ค. 2564)    อ่าน 416  ตอบ 0  
รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชีค่ะ ตอนนี้ว่าง (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 2004  ตอบ 0  
อบต.ด่านแม่ละเมา รับโอน - ย้าย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ท่านใดสนใจลองติดต่อ (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 1751  ตอบ 2  
   
 
 
 
 

สินค้าตลาดมูเซอ

ดอยโทโจ บ้านห้วยจะกือ หมู่ที่ 6
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร.055-508-558
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 055-508-558
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 7,209,664 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10