หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านแม่ละเมา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
ข่าวสาร อบต.
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา และการแถลงนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา

----------------
คำแถลงนโยบายของนายไพบูลย์  สุรนันท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2565
วันที่  18 มกราคม 2565 เวลา  09.00 น.
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
******************
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด่านแม่ละเมา

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นายไพบูลย์  สุรนันท์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

อาศัยอำนาจตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ       ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”

กระผม นายไพบูลย์  สุรนันท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา  จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา  ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมามีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝง      ที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหา       ที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  กระผม จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาเป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านประธานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่
1. นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. นโยบายการศึกษา
4. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วน
เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน โรคเชิงรุก     ในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาตลาดสะอาด ปลอดสารพิษ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งตลาดชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม   ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมการจ้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพและการฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
3. นโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน          พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามท้องถิ่น และจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตาม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึก     ในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย จัดให้มีสถานที่สำหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป

4. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครข่ายการคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน พัฒนาปรับปรุงจัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง ก่อสร้างและซ่อมแซมปรับถนนในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนน  เพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้าน ติดตั้งแผงโซล่าเซลส์ให้ทุกหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตบริการของทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง  การเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน  ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ)ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นผลสมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก

จากนโยบายข้างต้น  เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

กระผม  นายไพบูลย์  สุรนันท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  กระผม   จะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 14.45 น. โดย คุณ สุพรรณี พะกาอุดม

ผู้เข้าชม 125 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 11,111,002 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10