หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
วิธี ปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (มท 0803/ว110) 17 ม.ค. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว109) 17 ม.ค. 2550
งดเบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญในระบบ GFMIS (มท 0803/ว108) 17 ม.ค. 2550
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมกรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว107) 17 ม.ค. 2550
ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (มท 0803/ว106) 17 ม.ค. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2550 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 16 ม.ค. 2550
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2550 16 ม.ค. 2550
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 15 ม.ค. 2550
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร นิติกร รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2550 15 ม.ค. 2550
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 15 ม.ค. 2550
การดำเนินการกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานศึกษา 15 ม.ค. 2550
การฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 [บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ] 12 ม.ค. 2550
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯ ประจำปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว48) [บัญชีรายชื่อเครือข่าย ฯ] 12 ม.ค. 2550
การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0805/ว55) [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(ต่อ)] 12 ม.ค. 2550
การประชุมชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว93) 12 ม.ค. 2550
การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว4564) 11 ม.ค. 2550
โครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (มท 0808.3/196) 11 ม.ค. 2550
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (มท 0891.4/ว83) 11 ม.ค. 2550
การพัฒนาความรู้ของข้าราชการในส่วนราชการ (มท 0812/ว47) 11 ม.ค. 2550
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ระดับ 8ว) 11 ม.ค. 2550
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งในระดับ 7ว 11 ม.ค. 2550
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว082) 10 ม.ค. 2550
สรุป ข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2549 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2549 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว18) 10 ม.ค. 2550
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของ อปท. (มท 0810.5/ว7) 10 ม.ค. 2550
การประชุมสัมมนาเรื่อง "หนึ่งทศวรรษพนักงานส่วนตำบล ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/35) 10 ม.ค. 2550
แจ้งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน(username พร้อม password) ในการบันทึกและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สำเนาหนังสืออ้างถึง] 10 ม.ค. 2550
แนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0810.4/ว4524) 9 ม.ค. 2550
การ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2550 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว52) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ม.ค. 2550
โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว56) 9 ม.ค. 2550
ขอให้กำชับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ให้การสนับสนุนและวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง (มท 0890.4/ว32) 8 ม.ค. 2550
<< หน้าแรก...     688      689      690      691     (692)     693      694      695      696     ....หน้าสุดท้าย >> 698
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 055-508-558
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 7,540,752 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10