หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านแม่ละเมา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
เลื่อนอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษารุ่นที่ 16 เป็นวันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว01) 3 ม.ค. 2551
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และกล่าวโทษข้าราชการ (มท 0801.3/ว617) 2 ม.ค. 2551
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.1/ว 001) 2 ม.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการนิเทศติดตามและพัฒนาศักยภาพปลัด อบต. หัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้าส่วนการคลัง ที่บรรจุและแต่งตั้งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มท 0809.5/ว198) 2 ม.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว2601) 28 ธ.ค. 2550
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ (มท 0810.5/ว2613) 28 ธ.ค. 2550
การประชุมทางวิชาการ (มท 0801.3/ว620) 28 ธ.ค. 2550
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหลักสูตร นักบริหารงาน อปท. รุ่น8,นักบริหารงานคลัง รุ่น16,นักบริหารงานช่าง รุ่น12,นักบริหารงานนโยบายและแผน รุ่น1,จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น15และเลขานุการนายก อปท. รุ่น6 (มท 0807.3/ว2598) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2550
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2551 รุ่นที่ 6-10 (มท 0809.6/ว2608) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 27 ธ.ค. 2550
แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้แผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการ ศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว2602) 26 ธ.ค. 2550
การประดับยอดพุ่ม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/16359) 26 ธ.ค. 2550
การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2600) 26 ธ.ค. 2550
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2594) 26 ธ.ค. 2550
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว2595) 26 ธ.ค. 2550
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)(มท 0803/ว2569) 26 ธ.ค. 2550
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2570) 26 ธ.ค. 2550
การสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 ของ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2599) 26 ธ.ค. 2550
วิทยุ ในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว2592 เรื่อง การรายงานสำนักงานท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับอุปกรณ์การทำงานในการรายงานผลการ เลือกตั้ง วันที่ 23 ธ.ค. 2550 26 ธ.ค. 2550
ข้อเสนอแนะสำหรับทิศทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง (มท 0810.5/16295) 25 ธ.ค. 2550
สรุปสาระสำคัญการประชุม สถ. ครั้งที่ 6/2550 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2550 25 ธ.ค. 2550
ขอ ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่าน การประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งตุลาการศาสปกครองสูงสุด (มท 0804.5/ว2578) 25 ธ.ค. 2550
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตเดือน ธ.ค. 2550 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว2583) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 25 ธ.ค. 2550
การจัดทำหนังสือฉบับพิเศษ "คู่มือประชาชน" ในโอกาสครบรอบ 5 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0801.1/ว2574) 21 ธ.ค. 2550
การ คัดเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง (มท 0809.2/ว4359) 21 ธ.ค. 2550
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่งตั้งเลขานุการ ก.กลางใหม่ 21 ธ.ค. 2550
การดำเนินการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ปีงบประมาณ 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2573) 21 ธ.ค. 2550
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว2566) 20 ธ.ค. 2550
สรุปสาระสำคัญการประชุม คณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 12/2550 (มท 0801.2/ว593) 20 ธ.ค. 2550
บัญชี รายชื่อผู้ประสานงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรณีสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด/สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ เกิดเหตุขัดข้องในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรายงานผลคะแนนการเลือก ตั้งฯ อย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 23 ธ.ค.2550 จำแนกเป็นรายจังหวัด 20 ธ.ค. 2550
วิทยุ สื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว2567 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2550 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งฯ ในกรณีเป็นพื้นที่ห่างไกลและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 19 ธ.ค. 2550
<< หน้าแรก...     703      704      705      706     (707)     708      709      710      711     ....หน้าสุดท้าย >> 745
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 10,609,018 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10