หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ค่ะ\r\n
 
 
อำนาจหน้าที่
 

 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ.2565)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้
    (1) จัดให้มีและบํารุงทางน้ำและทางบก
    (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
    (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    (6) ส่งเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
    (7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหน้าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 68 ดังนี้
    (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
    (2) ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    (3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ
    (4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
    (5) ให้มีและส่งเสริมกลมเกษตรกร ุ่ และกิจการสหกรณ์
    (6) ส่งเสริมให้ม่อุตสาหกรรมในครอบครัว
    (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
    (8) การคมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
    (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
    (12) การท่องเที่ยว
    (13) การผังเมือง

อํานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
       ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสรมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

องค์การบริหารส่วนตำบล มีความสําคัญต่อชุมชน (หมู่บ้าน/ตําบล) ดังนี้
1. เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่พัฒนาตําบล ให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล กับท้องถิ่นอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยราชการ และหน่วยเอกชนอื่น ๆ
3. เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล) เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณ รายได้รัพย์สินและระดมทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่น ให้ทํางานเพื่อท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น เช่น สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล
5. ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบการทํางานและใช้สิทธิถอดถอน ผู้แทนของตน (สมาชิกสภา) ที่ไม่ทํางานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
1. สภาองค์การบริหารสวนตำบล (สภาองค์การบริหารส่วนตำบล)
2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล (นายก องค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
3. ควบคุมกาการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
2. สั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จาก ส.องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีอยู่ในสภา สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังเช่นการตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ การเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบล แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติได้เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
       นอกจากนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยังมีบทบาทหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติได้แก่การลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล การพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัติในด้านบทบาทและหนาที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มีดังนี้
1. ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย เช่น การเลือกต้องโดยเสรีการใช้สิทธิคัดค้าน การโต้แย้ง การแสดงความ
คิดเห็น อย่างกว้างขวาง การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่นการยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ฯลฯ
2. ต้องมีวิถีการดําเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง
ฟังเคารพ ในเหตุผล

ประชาชนมีความสําคัญอยางไรต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
       การทำให้ประชาชนเกิดความผาสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ เป็นเป้าหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) คัดเลือกคนดีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้าไปมีหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของ องค์การบริหารส่วนตำบล คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
(2) เข้าไปบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรงด้วยการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(3) ลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กฎหมายกําหนดหากเห็นว่าผู้นั้นไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไป
(4) เข้าชื่อกันเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กฎหมายกําหนด
(5) เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างสม่ำเสมอ
(6) ติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกิจกรรมต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้นตรวจสอบการทํางานและพฤติกรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ให้คําแนะนําหรือสนับสนุนการดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล
(7) ร่วมจัดทําแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลของ องค์การบริหารส่วนตำบล
(8) ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ หรือการจัดจ้างโครงการต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งโดยวิธีสอบราคาประกวดราคา หรือวิธีพิเศษของ องค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อยคณะละ 2 คน
(9) ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง และข้อบัญญัติของ องค์การบริหารส่วนตำบล
(10) เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล อย่างครบถ้วน
(11) ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองจากการกระทําฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ของนายก องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หากมีพฤติกรรมดังกล่าว นายอําเภอจะดําเนินการสอบสวนแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง
(12) ประชาชนจะได้รับการแก้ไขปัญหา พัฒนาความเป็นอยู่และได้รับการบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามอํานาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2565 เวลา 11.02 น. โดย คุณ สุพรรณี พะกาอุดม

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 089-562-6317
Danmaelamao  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-508-558 โทรสาร : 055-508-558
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
จำนวนผู้เข้าชม 15,307,733 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10