หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านแม่ละเมา
ตลาดมูเซอ
วัดฐิตราม
วัดถ้ำจุนโท
เขาพะวอ
''แหล่งท่องเที่ยวในตำบลด่านแม่ละเมา''
อบต.ด่านแม่ละเมา
อ.แม่สอด จ.ตาก
1
2
 
 
 
 
 
สภาพสังคม ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ชาวบ้านอยู่กันอย่างเครือญาติ รักใคร่กลมเกลียวกัน พึ่งพาอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ประกอบกาชีพ เกษตรกรรมและค้าขาย
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยะอุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านห้วยยะอุ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางส้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ทอง
มีสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง (หมู่ที่ 1 -10)
 
 
วัด จำนวน 7 แห่ง      
 
วัดห้วยยะอุราษฎรบำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยะอุ
วัดถ้ำจุนโท ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลาหลด
 
วัดชัยมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านปางส้าน
วัดบ้านห้วยปลาหลด ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลาหลด
 
วัดห้วยพลู ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลู
วัดฐิตราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา
 
วัดป่าธรรมรังสี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านมูเซอส้มป่อย      
สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง        
 
สำนักสงฆ์บ้านส้มป่อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านมูเซอส้มป่อย
สำนักสงฆ์ห้วยช้างไล่ ตั้งอยู่หมู่ที 6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ป๊อกบ้านห้วยช้างไล่)
 
สำนักสงฆ์ห้วยจะกือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ป๊อกบ้านห้วยจะกือ)
สำนักสงฆ์ห้วยไม้ห้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ป๊อกบ้านห้วยไม้ห้าง)
 
สำนักสงฆ์บ้านป่าคา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ป๊อกบ้านป่าคา)
สำนักสงฆ์พระพุทธบาท ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ทอง
โบสถ์ (คริสต์) จำนวน 4 แห่ง        
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านพะกา จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านธงชัย จำนวน 1 แห่ง
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ป๊อกบ้านไม้ห้าง) จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลาหลด (ป๊อกบ้านใหม่) จำนวน 1 แห่ง
การนับถือศาสนาของประชาชน        
 
ศาสนาพุทธ มีจำนวนร้อยละ 88      
 
ศาสนาคริสต์ มีจำนวนร้อยละ 10      
 
ศาสนาอื่น ๆ จำนวนร้อยละ 2      
 
 
โรงเรียน จำนวน 8 แห่ง  
  โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สอนระดับชั้น ม. 1 - 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านปางส้าน
 
โรงเรียนบ้านปางส้าน สอนระดับชั้นอนุบาล – ม. 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านปางส้าน
 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (ห้วยยะอุ) สอนระดับชั้นอนุบาล – ม. 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา
 
โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สอนระดับชั้นอนุบาล – ม. 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลาหลด และมีโรงเรียนบ้านห้วยจะกือ เป็น โรงเรียนสาขา สอน ระดับชั้นอนุบาล – ป.6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ป๊อกบ้านจะกือ)
  โรงเรียนสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
โรงเรียน กศน. สอนระดับชั้นอนุบาล – ป. 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยช้างไล่ (ป๊อกบ้านช้างไล่)
  โรงเรียนสังกัด อบต. จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านห้วยพลูหลวง สอนระดับชั้นอนุบาล - ป. 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลู
 
โรงเรียนส้มป่อยศึกษา สอนระดับชั้นอนุบาล -ป. 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านมูเซอส้มป่อย
 
โรงเรียนบ้านแดเคอะคี สอนระดับชั้นอนุบาล – ป. 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วย ช้างไล่ (ป๊อกบ้านไม้ห้าง)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง (สังกัด อบต.)
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธงชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านธงชัย
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลาหลด ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลาหลด
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่โพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยะอุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านห้วยยะอุ
 
 

สถานีตำรวจภูธรพะวอ จำนวน 1 แห่ง

ด่านตรวจ บ้านห้วยยะ จำนวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 10)

มีกำลังพล (ชุด อปพร. ประจำตำบล)

มีกำลังพล (ชุด ชรบ. ของแต่ละหมู่บ้าน)

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน      

ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
  (สามแยก หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ทอง)

มีรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน
  คอยบริการกรณีเกิดอัคคีภัย

รถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 คัน
 

ประเพณีฉลากภัตร (หมู่ที่ 2,10)

ประเพณีเดือนยี่เป็ง (หมู่ที่ 3)

ประเพณีผูกข้อมือ (หมู่ที่ 4,6)

ประเพณีปีใหม่ (หมู่ที่ 5,7,8)

ประเพณีงานฉลองพระพุทธบาทเดือนห้าเป็ง (หมู่ที่ 9)

ประเพณีเพ็งเดือนสี่ จี่ข้าวหลาม สานสัมพันธ์ชุมชน (หมู่ที่ 1-10)

ประเพณีเข้าพรรษา / ออกพรรษา / ลอยกระทง / สงกรานต์ (หมู่ที่ 1-10)
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 055-508-558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10