หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านแม่ละเมา
ตลาดมูเซอ
วัดฐิตราม
วัดถ้ำจุนโท
เขาพะวอ
''แหล่งท่องเที่ยวในตำบลด่านแม่ละเมา''
อบต.ด่านแม่ละเมา
อ.แม่สอด จ.ตาก
1
2
 
 
 
 
 
         
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางบก ทางระบายน้ำ คูคลอง เขื่อน ฝาย และการวางระบบผังเมืองให้ครอบคลุมพื้นที่
     
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยายเขตบริการไฟฟ้า ประปา และระบบพลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซล) ให้ครอบคลุมพื้นที่
     
จัดให้มี และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และเพื่อการเกษตร
 
 
         
 
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษาอบรม การประกอบอาชีพ การหารายได้ การตลาด ร้านค้า อุตสาหกรรมครัวเรือน การพาณิชย์ และการลงทุน
     
ส่งเสริม สนับสนุน และการจัดให้มีกลุ่มกองทุนหมุนเวียน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ และการพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
ส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช ยาปราบศัตรูพืช และการป้องกันโรคระบาด
     
ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว
     
ให้ครอบคลุมพื้นที่
 
 
         
 
ส่งเสริม สนับสนุนการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     
ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ
     
ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัย และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ ติดต่อในท้องถิ่น
     
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
     
การปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งชุมชนแออัด ที่อยู่อาศัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการ รักษาความสะอาดของบ้านเมือง
     
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการบรรเทาสาธารณภัย
 
 
         
 
การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก ป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร และที่ดิน
     
การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
 
 
         
 
ส่งเสริม สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
     
ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร การศึกษาอบรม ดูงานการปรับปรุงวิสัยทัศน์ และการสร้าง วิสัยทัศน์ของบุคลากร และองค์กร
     
ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ และระบบ ฐานข้อมูลต่าง ๆ
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 055-508-558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10